Concurs pentru ocupare post vacant

posted in: Uncategorized | 0

Concurs pentru ocupare post vacant

 

Data de publicare a anunțului: 1.03.2023

 

Având în vedere:

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.

H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Casa de Cultură „C.C. Giurescu”, instituție în subordinea UAT Oraș Odobești, Județul Vrancea, organizează concurs de ocuparea funcției contractuale de execuție – Inspector de Specialitate Gradul II, din cadrul Compartimentului de Contabilitate.

Durată timp de muncă: 8 ore/zi – 40 ore/săptămâna, CIM durată nedeterminată.

 

 1. Calendarul de desfășurare al concursului:
 • 1 martie (miercuri)-14 martie (marți) 2023, ora 16.30- intervalul de depunere al dosarelor;
 • 23 martie (joi) 2023, ora 10,00 –  proba scrisă;
 • 27 martie (luni) 2023, ora 10,00 – interviu.

 

Locul depunerii dosarelor de înscriere și susținerea probelor – sediul instituției Casa de Cultură „C.C. Giurescu”,  din strada Libertății, nr. 124.

Perioada selecție dosare de concurs: în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestații la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada de soluționare contestații la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Afișarea rezultatelor la Proba scrisă: termen de o zi lucrătoare.

Interviul se va susține în termen de 4 zile lucrătoare, de la data susținerii probei scrise și se vor afișa odată cu rezultatul probei scrise.

Afișarea rezultatelor la Interviu: termen de o zi lucratoare.

Afișarea rezultatelor finale: termen de o zi lucrătoare.

 

 

II.Condițiile specifice de participare la concurs:

 • Nivelul studiilor:  studii superioare de lungă durată absolvite cu Diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe Economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:  minim 6 luni
 • Abilități de relaționare și comunicare cu întregul personal;
 •  Atitudine pozitivă,  rezistență la stres, spirit organizatoric;
 • Capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților;

 

 

 

 

III.  Condiții generale:

 • 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene.
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr. 1336/2022;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Curriculum Vitae, model comun european;
 4. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 5. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 6. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 7. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul.

 

Documentele vor fi depuse, într-un dosar plic, în ordinea de mai sus, la secretariatul instituției Casei de Cultură „C.C. Giurescu”.

ART. 53

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi a interviului.

ART. 54

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat “admis” ori “respins” în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform borderoului individual al acestora. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în borderoul individual.

(3) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

ART. 55

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:

 1. candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;

 

 1. b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
 2. c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
 3.  d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial “respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

 

ART. 56

(1) Contestaţia este respinsă în următoarele situaţii:

 1. a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile specificate în anunţul de concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
 2. b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
 3. c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice;
 4. d) se constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.

(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

(3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii “admis” sau “respins”.

 

Candidații pot contesta numai propriile lucrări.

ART. 57

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

 

 1. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

 

-Ordin nr. 1792/2002‑ pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

-Legea contabilității nr.82/1991;

-Legea nr 215/2001 – Legea Administrației Publice Locale;

-Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Tabel nominal selectie dosare

 

Anunt ocupare post vacant

Tabel nominal rezultate proba scrisa

Lista cuprinzând rezultatele finale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *